2j1wg0l.gif - image uploaded to Picamatic

 

یکی هست و جز او نیست

یکی هست، خوب و دوست‌ داشتنی

وگر بخوانیدش آمدنی

 

freedom5.jpg - image uploaded to Picamatic 

رفتن. وراء را بوسیدن و به فرا رفتن،

شکافتن هوای زندگی و کاویدن فضای به چشم نیامدنی.

پرواز، خود را به باد وزان سپردن و وزیدن.

 عبور است و از دور به نظر رسیدن.

 پرواز، از بالا دیدن است و از پایین دیده شدن.

 گذشتن و گرفتار نشدن است.

 دوست داشتن است و دل نبستن.

پرواز، سبکبال بودن است و نداشتن.

پرواز، ارتباطی عمیق است با آنچه در عمق آسمان است.

 

پرواز کلید رهایی است.

پرواز، سکوت است و گاه فریاد کشیدن،

سکوت است و گاه فریاد کشیدن. 

 

برداشت: از کتاب رویای راستین

 

 

 

20922jk.gif - image uploaded to Picamatic20922jk.gif - image uploaded to Picamatic20922jk.gif - image uploaded to Picamatic