بهار میآید و ابرهای برکت

به بالای سَــر ما میرسد.

و باران زنده کننده می بارد

و می بارد نه آن بارانی که

پیش از این بارید و جانمان

را دزدید و بیماری و مرگ
 آورد.

نه آن بارانی که باریدنش

 ویران کرد زندگی را و در زیر

 گِل مدفون ساخت سرور و
 شادی را.

نه آن باران خزان آور و حزن انگیز که

باران روح انگیز، باران روح می بارد.

 و آن ابر که بارید، جانمان را

 کاوید و روح مان را در نور دید.

از آن است که حالمان جوشید

 و جز آن ننوشید و نیوشید و
نیندیشید.

دیگر چشمه در خود نگنجید،

 جنبید و جهید وخروشید و رود

 را به دریا دوید و دویدن را به

پرواز آمیخت و اینچنین آسمان را
پوئید و پیمائید.
.

برگرفته از کلام استاد ایلیا "میم" رام الله

به امید بهار آزادی

35ho579.jpg - image uploaded to Picamatic

 تقدیم به استاد عزیزم  «ایلیا»

همانی که یاد خدا را در من زنده کرد
  

 

__FloYel.gif - image uploaded to Picamaticزندگی سبز است و ما عاشق جانانه ایم__FloYel.gif - image uploaded to Picamatic

 زندگی سبز است و ما اینک چراغ خانه ایم

__FloYel.gif - image uploaded to Picamatic زندگی سبز است و قدر سبزی ایمان بدان __FloYel.gif - image uploaded to Picamatic

 تا که دیده هم نهیم رویای یک افسانه ایم

 __FloYel.gif - image uploaded to Picamaticزندگی سبز است با روییدن نخل امید __FloYel.gif - image uploaded to Picamatic

 پس چرا غم در دل و دردی کش پیمانه ایم؟

__FloYel.gif - image uploaded to Picamaticزندگی سبز است با باریدن باران مهر __FloYel.gif - image uploaded to Picamatic

 پس چرا رنجش؟ چرا کینه؟ که ما هم خانه ایم...

 __FloYel.gif - image uploaded to Picamaticخانه ات سبز و دلت پر مهر باد ای هم وطن __FloYel.gif - image uploaded to Picamatic

ما همه ایرانی و جملگی فرزانه ایم ... 

 

 

 کاش در سال 88 ...

کاش عینک بدبینی مان در سال 88 بشکند.

کاش گام هایمان ، در سال 88 از زمان عقب نماند.

کاش از محتویات قلبمان فقط عشق واقعی را با خود به سال 88 ببریم.

کاش در سال 88 ، اگرهای زندگیمان به اتمام برسد.

کاش دغدغه های ذهنمان در سال 88 فرصتهای از دست داده نباشد.

کاش سال 88 ، سال توقف غیبت ها و بدگوییهایمان باشد.

کاش خوابهایمان در سال 88 کابوس فرار از خودمان نباشد.

کاش در سال 88 کینه را از قلبهایمان بزداییم.

کاش در سال 88 آرزویمان شکستن پای رقیبمان نباشد.

کاش سال 88 ، سال رسیدن به آرزوهای نرسیده مان باشد.pray.gif - image uploaded to Picamatic